مدرسه علميه حضرت صاحب الزمان عج | حوزه مجازی

 36 مهمان حاضر

عضویت

ورود اعضا

پشتیبانی

تماس با ما

تلفن تماس

 • امروز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
 • تجزیه و ترکیب قران کریم استاد آدینه وند

  نامه الکترونیک چاپ PDF
  عربی 9 - تجزيه و تركيب سوره عربي
  استاد : آدينه وند
  ردیف توضیحات دانلود حجم
  (KB)
  زمان
  1 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 1 12,896 00:54:42
  2 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 2 11,560 00:48:59
  3 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 3 11,013 00:46:39
  4 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 4 14,347 01:00:53
  5 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 5 12,302 00:52:09
  6 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 6 12,606 00:53:27
  7 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 7 12,613 00:53:29
  8 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 8 11,506 00:48:46
  9 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 9 11,040 00:46:46
  10 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 10 12,673 00:53:44
  11 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 11 11,242 00:47:38
  12 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 12 9,535 00:40:21
  13 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 13 12,606 00:53:27
  14 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 14 12,997 00:55:07
  15 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 15 3,061 00:12:44
  16 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 16 11,890 00:50:24
  17 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 17 8,927 00:37:45
  18 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 18 10,493 00:44:26
  19 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 19 11,924 00:50:33
  20 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 20 13,510 00:57:19
  21 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 21 12,606 00:53:27
  22 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 22 11,458 00:48:33
  23 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 23 12,309 00:52:11
  24 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 24 11,634 00:49:18
  25 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 25 11,904 00:50:28
  26 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 26 11,280 00:47:48
  27 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 27 11,458 00:48:33
  28 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 28 11,593 00:49:08
  29 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 29 13,416 00:56:55
  30 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 30 12,106 00:51:19
  31 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 31 4,303 00:18:02
  32 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 32 11,458 00:48:33
  33 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 33 13,909 00:59:01
  34 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 34 14,489 01:01:29
  35 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 35 14,617 01:02:02
  36 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 36 12,991 00:55:06
  37 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 37 7,449 00:31:27
  38 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 38 13,429 00:56:58
  39 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 39 14,104 00:59:51
  40 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 40 13,301 00:56:25
  41 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 41 7,024 00:29:38
  42 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 42 13,119 00:55:39
  43 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 43 11,681 00:49:30
  44 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 44 8,353 00:35:19
  45 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 45 13,983 00:59:20
  46 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 46 7,186 00:30:20
  47 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 47 7,084 00:29:54
  48 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 48 14,057 00:59:39
  49 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 49 13,801 00:58:33
  50 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 50 14,206 01:00:17
  51 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 51 13,693 00:58:05
  52 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 52 13,828 00:58:40
  53 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 53 12,680 00:53:46
  54 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 54 7,051 00:29:45
  55 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 55 12,910 00:54:45
  56 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 56 14,786 01:02:45
  57 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 57 5,505 00:23:09
  58 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 58 7,213 00:30:27
  59 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 59 13,247 00:56:11
  60 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 60 14,401 01:01:07
  61 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 61 12,829 00:54:24
  62 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 62 13,760 00:58:23
  63 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 63 11,047 00:46:48
  64 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 64 10,723 00:45:25
  65 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 65 12,397 00:52:34
  66 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 66 8,677 00:36:42
  67 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 67 11,506 00:48:46
  68 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 68 14,415 01:01:10
  69 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 69 13,328 00:56:32
  70 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 70 11,634 00:49:18
  71 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 71 11,168 00:47:19
  72 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 72 13,092 00:55:32
  73 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 73 12,815 00:54:21
  74 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 74 19,160 01:21:25
  75 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 75 7,793 00:32:55
  76 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 76 14,476 01:01:26
  77 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 77 4,877 00:20:29
  78 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 78 12,538 00:53:10
  79 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 79 12,788 00:54:14
  80 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 80 12,673 00:53:44
  81 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 81 12,808 00:54:19
  82 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 82 12,619 00:53:31
  83 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 83 11,985 00:50:48
  84 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 84 14,084 00:59:46
  85 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 85 12,140 00:51:28
  86 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 86 13,983 00:59:20
  87 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 87 12,437 00:52:44
  88 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 88 12,444 00:52:46
  89 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 89 11,701 00:49:36
  90 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 90 12,829 00:54:24
  91 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 91 13,558 00:57:31
  92 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 92 10,635 00:45:03
  93 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 93 12,039 00:51:02
  94 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 94 12,484 00:52:56
  95 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 95 10,493 00:44:26
  96 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 96 7,577 00:32:00
  97 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 97 13,645 00:57:53
  98 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 98 12,572 00:53:19
  99 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 99 12,019 00:50:57
  100 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 100 11,472 00:48:37
  101 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 101 11,222 00:47:33
  102 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 102 9,636 00:40:47
  103 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 103 13,031 00:55:16
  104 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 104 11,958 00:50:41
  105 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 105 13,544 00:57:27
  106 تجزيه و تركيب سوره عربي - جلسه 106 11,938 00:50:36